IMO SÖZLEŞMELERİ - 0532 641 67 08
DBA Kantar Belgesi

IMO SÖZLEŞMELERİ

IMO SÖZLEŞMELERİ

ilgili daha fazla bilgi için  Kaynak: http://imo.udhb.gov.tr/TR/sozlesme.aspx


NO

KISALTMA

İNGİLİZCE ADI

TÜRKÇE ADI

1 AFS 2001 International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, 2001 2001 Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme
2 BUNKERS 2001 International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme
3 BWM 2004 International Convention for the Control and Management of Ships? Ballast Water and Sediments, 2004 2004 Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme
4 CLC 1969 International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukukî Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme
5 COLREG 1972 Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme
6 COS-SAR 1988 The International COSPAS SARSAT Programme Agreement Uluslar arası COSPAS-SARSAT Programı Anlaşması
7 CSC 1972 International Convention for Safe Containers, 1972 1972 Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme
8 FAL 1965 Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965 1965 Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi
9 FUND 1971 International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme
10 HNS 1996 International Convention on Liability and Compensation for Damage in connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea, 1996 1996 Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınmasından Kaynaklanan Zararın Tazmini ve Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme
11 HONG KONG SRC Hong Kong International Convention for the Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships, 2009 2009 Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Hakkında Hong Kong Uluslararası Sözleşmesi
12 IMO C Convention on the International Maritime Organization Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesi
13 IMSO C 1976 Convention on the International Mobile Satellite Organization Uluslar arası Mobil Uydu Örgütü Sözleşmesi
14 INTERVENTION PROT 1973 Protocol relating to Intervention on the High Seas in Cases of Pollution by Substances other than Oil, 1973 Petrol Dışındaki Diğer Maddelerden Kaynaklanan Deniz Kirliliği Olaylarına Açık Denizlerde Müdahale Edilmesi Hakkında 1973 Protokolü
15 INTERVENTION 1969 International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969 1969 Petrol Kirliliği Kazalarına Açık Denizlerde Müdahale Edilmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme
16 LC 1972 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, 1972 Atıkların ve Diğer Maddelerin Denize Boşaltılması Yoluyla Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Hakkında Sözleşme, 1972
17 LL 1966 International Convention on Load Lines, 1966 1966 Uluslararası Yükleme Sınırları Sözleşmesi
18 LLMC 1976 Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976 Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşme
19 MARPOL 73/78 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973, as Amended by the Protocol of 1978 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme
20 NAIROBI WRC 2007 Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 Enkaz Kaldırmaya İlişkin Uluslararası Nairobi Sözleşmesi, 2007
21 NUCLEAR 1971 Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime Carriage of Nuclear Material, 1971 Nükleer Maddelerin Denizden Taşınmasında Hukuki Sorumlulukla İlgili Sözleşme, 1971
22 OPRC 1990 International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990 1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Uluslar arası Sözleşme
23 OPRC-HNS 2000 Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000 2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolü
24 PAL 1974 Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, 1974 1974 Tarihli Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Atina Sözleşmesi
25 SALVAGE 1989 International Convention on Salvage, 1989 1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi
26 SAR 1979 International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979 1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi
27 SFV 1977 Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing Vessels, 1977 1977 Balıkçı Gemilerinin Emniyeti için Uluslararası Torremolinos Sözleşmesi
28 SOLAS 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi
29 STCW 1978 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme
30 STCW-F 1995 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 1995 Balıkçı Gemileri Personelinin Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme
31 SUA Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme
32 TONNAGE 1969 International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969 1969 Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Uluslararası Sözleşmesi IMO SÖZLEŞMELERİ

IMO SÖZLEŞMELERİ ilgili daha fazla bilgi için  Kaynak: http://imo.udhb.gov.tr/TR/sozlesme.aspx

veya IMO SÖZLEŞMELERİ alakalı bakanlığı arayıp bilgi alabilirsiniz.

IMO SÖZLEŞMELERİ
IMO SÖZLEŞMELERİ
Call Now Button